صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

آنالایزرهای پایش بار میکروبی آب

فتومتر

تجهیزات الکتروشیمیایی

کدورت سنج

TOC آنالایزر

BOD متر

مواد شیمیایی کمپانی Reagecon

مواد شیمیایی کمپانی SECOMAM

مواد شیمیایی کمپانی HACH

دبی سنج کانال باز

اسپکتروفتومترهای کمپانی SECOMAM

اسپکتروفتومترهای کمپانی HACH

COD/BOD/TOC

Turbidity/TSS

Free and Total Chlorine

Oil in water

Oil in water

NO3/NH4

سنسورهای NO3/NH4

آنالایزر پارامترهای شیمیایی

آنالایزرهای آنلاین

سرویس و کالیبراسیون

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی