صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

آنالایزرهای پایش بار میکروبی آب

BOD متر

TOC آنالایزر

کدورت سنج

تجهیزات الکتروشیمیایی

فتومتر

مواد شیمیایی کمپانی Reagecon

مواد شیمیایی کمپانی SECOMAM

مواد شیمیایی کمپانی HACH

دبی سنج کانال باز

اسپکتروفتومترهای کمپانی SECOMAM

اسپکتروفتومترهای کمپانی HACH

COD/BOD/TOC

NO3/NH4

سنسورهای NO3/NH4

Oil in water

Oil in water

Free and Total Chlorine

Turbidity/TSS

آنالایزر پارامترهای شیمیایی

آنالایزرهای آنلاین

سرویس و کالیبراسیون

آموزش، نصب و راه اندازی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی