پایش آب در فرایند تولید برق در نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی

مطالعات نشان می دهد نزدیک به 60% از خاموشی در نیروگاه ها ناشی از حضور ناخالصی در آب (عدم نمونه برداری صحیح) و یا مشکلات آنالیز شیمیایی (عدم اندازه گیری صحیح)  است.ازین رو علاوه به به کارگیری طراحی اولیه مناسب در سیستم سمپلینگ نیروگاه، به کارگیری تجهیزات آنالیز دقیق اهمیت بسیار زیادی دارد.
لازم به ذکر است با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آب فوق خالص و خالص، تجهیزات اندازه گیری به کار رفته می بایست مناسب برای اندازه گیری در این محیط ها ساخته شده باشد.بسیاری از پارامترهای حیاتی به شکل آنلاین و برخی دیگر فقط به شکل آزمایشگاهی اندازه گیری می شوند.

پارامترهای حیاتی:

پارامترهای زیر از جمله مهمترین پارامترها در کنترل کیفیت آب فرایند به شمار می روند.
  • pH
  •  Specific Conductivity and Cation conductivity
  • Dissolved Oxygen
  • Sodium
  • Total iron
  • Silica

کنترل این پارامترها برای جلوگیری از ایجاد خوردگی در بویلرها و خطوط انتقال آب و بخار حیاتی است. به عنوان مثال در نیروگاه هایی که از رژیم شیمیایی AVT(R) استفاده می کنند، لایه محافظ مگنتیت بر روی خطوط انتقال آب ایجاد می شود. این لایه فیزیکی در دما و pH کاملا مشخصی پایدار است. ازین رو pH نمونه آب باید در محدوده مشخصی حفظ شود و برای این کار از سنسورهای pH در نقاط مختلفی برای اندازه گیری میزان pH آب و تنظیم میزان تزریق آمونیاک و یا سایر مواد شیمیایی مورد نیاز استفاده می شود.
                 

یکی دیگر از این پارامترها، هدایت الکتریکی مخصوص و هدایت الکتریکی کاتیونی است که پایش و کنترل این دو پارامتر در برخی از نقاط در چرخه آب و بخار نیروگاه ها حیاتی است. پارامتر هدایت الکتریکی مخصوص کلیاتی در خصوص حضور تمامی یون های موجود در آب را نشان می دهد در حالی که هدایت الکتریکی کاتیونی حضور آنیون ها (به خصوص کلرید و سولفات که از جمله ترکیبات بسیار خورنده به شمار می روند) را نشان می دهد.کنترل این دو پارامتر به کنترل کیفیت آب ورودی به سیکل (عملکرد صحیح واحد demineralization) و همچنین به جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی در بویلرها، خطوط لوله و تیوب ها منجر می شود.
      
پارامتر دیگری که در چرخه آب و بخار نیروگاه ها پایش می شود، غلظت اکسیژن محلول در آب است. میزان مجاز اکسیژن محلول متناسب با رژیم شیمایی به کار رفته در نیرگاه است. به همین دلیل متناسب با غلظت اکسیژن در نمونه، می توان از تکنولوژی های متفاوت برای اندازه گیری استفاده نمود.
               
پارمترهای دیگری از قبیل سدیم، سیلیکا، فسفات، هیدرازین، آهن کل، آمونیاک و ... متناسب با نوع فرایند، رژیم شیمیایی نیروگاه و شرایط موجود اندازه گیری می شوند.