اکسیژن محلول

اکسیژن محلول مهم ترین پارامتر برای حیات آبزیان می باشد که در حین تغذیه و رشد آبزی به مصرف می رساد. کاهش اکسیژن منجر به کاهش رشد و در موارد حاد مرگ آبزیان می گردد و از طرفی افزایش بالاتر از حد اکسیژن نیز می تواند اثرات سوئی بر سلامت آبزیان داشته باشد. کاهش مقدار اکسیژن مشکلات بسیاری را به دنبال دارد اما مهم ترین آن تاثیر مستقیم بر متابولیسم ماهی می باشد که در نهایت منجر به کاهش نرخ رشد و وزن گیری می گردد. از سوی دیگر به دلیل هدر رفت غذای مصرفی، موجب تحمیل هزینه اضافی در سیستم تولید می گردد. لذا با پایش پیوسته این پارامتر می توان از تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری نمود و تولید را به طرز چشمگیری بالا برد.
 

نیتروژن آمونیاکی

آمونیاک اصلی ترین ماده زائد تولید شده توسط ماهی می باشد که پس از DO مهم ترین پارامتر در کنترل کیفیت آب در صنعت آبزی پروری می باشد. نیتروژن آمونیاکی می تواند به دو شکل NH3 و NH4+ وجود داشته باشد که NH3 (آمونیاک) فرم سمی و خطرناک آن می باشد. NH3 و NH4+ در تعادل بوده و  متناسب با pH و دما می توانند به یکدیگر تبدیل شوند. هرچه pH  و درجه حرارت آب بیشتر باشد، واکنش به سمت تولید NH3 پیش می رود. از آنجایی که NH3 سبب مرگ ماهی می شود، کنترل غلظت نیتروژن آمونیاکی به همراه اندازه گیری pH و دما بسیار حیاتی است.
 

نیترات و نیتریت Nitrate/Nitrite

آمونیاک دفع شده توسط ماهی می تواند توسط دو دسته از میکروارگانیسم ها به نیتریت و سپس نیترات تبدیل گردد. این پارامترها به خصوص نیتریت نیز برای ماهی سمی بوده و باید کنترل گردد. در شکل مقابل تبدیل فرمت های آمونیاکی به نیتریت و نیترات را مشاهده می نمائید.
 

pH

از دیگر پارامترهای کنترل کیفیت آب pH می باشد. این پارامتر علاوه بر تاثیر بر روی سلامت و رشد ماهی به دلیل تاثیر بر سایر عوامل کیفی آب از جمله  تعادل آمونیاک/ آمونیوم  بسیار حائز اهمیت است. در آبزی پروری TAN که در اصل مجموع مقدار آمونیاک و آمونیم (NH3+NH4+) می باشد و میزان pH برای کنترل غظلت آمونیاک در آب کنترل می شوند. همانطور که در شکل روبه رو دیده می شود، هرچه pH آب بالاتر باشد به دلیل ایجاد آمونیاک بیشتر در مقایسه با آمونیوم، حد مجاز TAN پایین تر خواهد بود. در pH های بالاتر از 7.5 میزان مجاز TAN کمتر از 10mg/L است در حالی که در pH معادل 6.5 حد مجاز این پارامتر دو برابر است.
 

دما

اندازه گیری دما علاوه بر  اهمیت آن بر متابولیسم ماهی ها به دلیل اثر گذاری بر سایر پارامترهای کنترل کیفیت آب، بسیار حائز اهمیت است. افزایش دما موجب کاهش اکسیژن محلول در آب و همچنین افزایش نرخ تبدیل آمونیوم به آمونیاک میگردد.
 

راهکارهای شرکت مهرگان صنعت آب در صنعت آبزی پروری

 از آنجایی که پارامترهای مذکور تاثیر مستقیم بر سلامت و حیات آبزیان دارد به کارگیری ابزار دقیق جهت پایش و کنترل این فاکتورها در صنعت آبزی پروری بسیار اهمیت دارد. برخی از این پارامترها توسط سیستم های پایش پیوسته و برخی دیگر توسط روش های آزمایشگاهی قابل اندازه گیری هستند.
شرکت مهرگان صنعت آب ارائه دهنده  بازه گسترده ای از تجهیزات پایش پیوسته و همچنین اندازه گیری های آزمایشگاهی کیفیت آب از کمپانی های معتبر اروپایی و آمریکایی می باشد. تجهیزات ارائه شده امکان کنترل کلیه پارامترهای حیاتی کیفیت آب را به شکل پایش پیوسته در قالب تجهیزات بر خط (اندازه گیری های آنلاین)، اندازه گیری در آزمایشگاه ها و همچنین اندازه گیری های سیار (پرتابل) جهت کنترل کیفیت آب در حوضچه های کوچک آبزی پروزی تا مزراع بزرگ و حتی پرورش ماهی در قفس (دریا)، فراهم می نماید.