پایش آب در سیکل آب-بخار در نیروگاه ها

اندازه گیری بسیاری از پارامترهای شیمیایی نظیر هدایت الکتریکی، pH، اکسیژن محلول، سدیم، سیلیکا و ... علاوه بر برخورداری از یک سیستم نمونه برداری کارآمد در فرآیند نیروگاهی در نقاط مختلف حیاتی و الزامی است. بخشی از این پارامترها به شکل آنلاین و برخی دیگر فقط به صورت آزمایشگاهی اندازه گیری می شوند.
باتوجه به ویژگی های منحصر به فرد آب خالص و فوق خالص، تجهیزات مورد استفاده می بایست برای اندازه گیری در این شرایط طراحی شده باشند.

اهداف اندازه گیری های پارامترهای شیمیایی در نیروگاه :
به صورت کلی اندازه گیری های شیمیایی آب در نیروگاهها برای رسیدن به 3 هدف صورت می گیرد :
1- کاهش خوردگی
2- کاهش رسوب گذاری
3- آشکارسازی خرابی ها و نشت ها

نصب و راه اندازی تجهیزات SWAS system  سه واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)

شرکت مهرگان صنعت آب به منظور کنترل کیفیت آب پروسه و حفظ عملکرد سیکل نیروگاه و کاهش هرچه بیشتر زمان های خاموشی نیروگاه دماوند، بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه با ظرفیت تولید 4 درصد برق کشور و دارای 12 واحد گازی و 6 واحد بخار، طی قرارداد همکاری اقدام به تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش آنالایزرهای واحد SWAS  سه واحد HRSG نمود و پس از آن با تهیه factsheet های لازم در این خصوص و انجام فرآیندهای کالیبراسیون و معتبرسازی و مستندسازی عملکرد آنالایزرها، موفق شد شرایط لازم جهت بهره برداری هرچه مؤثرتر از این تجهیزات در نیروگاه را فراهم آورد.