صفحه1

در حال بارگذاری 29 رکورد بعدی

طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

طراحی و ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله

ابزار دقیق و آنالایزر نیروگاهی

طراحی و ساخت سمپلینگ سیستم های نیروگاهی

دبی سنج های التراسونیک آب و فاضلاب

آنالایزرهای پایش بار میکروبی آب

BOD متر

TOC آنالایزر

کدورت سنج

تجهیزات الکتروشیمیایی

فتومتر

مواد شیمیایی کمپانی Reagecon

مواد شیمیایی کمپانی SECOMAM

مواد شیمیایی کمپانی HACH

دبی سنج کانال باز

اسپکتروفتومترهای کمپانی SECOMAM

اسپکتروفتومترهای کمپانی HACH

COD/BOD/TOC

NO3/NH4

سنسورهای NO3/NH4

Oil in water

Oil in water

Free and Total Chlorine

Turbidity/TSS

pH/EC/DO

TN/TP/PO4/NH3

آنالایزرهای TN/TP/PO4/NH3

سرویس و کالیبراسیون

آموزش، نصب و راه اندازی

تعمیرات

سیستم های نمونه برداری خودکار (Auto Sapmpler)

COD Analyzer

در حال بارگذاری 29 رکورد بعدی