صفحه1

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

آنالایزرهای کیفیت شیمیایی آب و فاضلاب

طراحی و ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله

ابزار دقیق و آنالایزر نیروگاهی

طراحی و ساخت سمپلینگ سیستم های نیروگاهی

دبی سنج های آب و فاضلاب

تجهیزات پایش خروجی تصفیه خانه های فاضلاب

تجهیزات پایش منابع آب

آنالایزرهای پایش بار میکروبی آب

ارائه خدمات و پشتیبانی به مشتریان

BOD متر

TOC آنالایزر

کدورت سنج

تجهیزات الکتروشیمیایی

فتومتر

مواد شیمیایی کمپانی Reagecon

مواد شیمیایی کمپانی SECOMAM

مواد شیمیایی کمپانی HACH

دبی سنج کانال باز

اسپکتروفتومترهای کمپانی SECOMAM

اسپکتروفتومترهای کمپانی HACH

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی