میزبان شما در «هشتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی» هستیم.
زمان:27 و 28 آذرماه 1397
مکان: تهران- ضلع شمالی بزرگراه شهید همت غرب(شهید خرازی) شمال شهرک گلستان، جنب دانشگاه علوم انتظامی امین، مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر


سالن شماره یک، غرفه شماره 18.