یکی از راه های کنترل بازده تصفیه خانه های فاضلاب و همچنین پایش وضعیت شبکه انتقال فاضلاب، نصب فلومترهای کانال باز بر روی کانال های انتقال فاضلاب می باشد. اهمیت نصب این فلومترها زمانی بیشتر به چشم می آید که امکان وجود تغییرات در حجم فاضلاب عبوری از این کانال ها وجود داشته باشد. باران های فصلی، سیلاب ها و عوامل دیگر از جمله موارد غیر قابل کنترلی هستند که می تواند به شکل چشمگیری دبی (فلو) فاضلاب ورودی به تصفیه خانه ها را افزایش دهد.
نصب فلومترهای کانال باز امکان بررسی دایم و پایش دبی و ارتفاع فاضلاب در کانال ها را فراهم می کند تا کاربران بتوانند در سریع ترین زمان ممکن اقدامات لازم را جهت جلوگیری از سرریز کانال ها یا کنترل حجم فاضلاب ورودی به تصفیه خانه اجرا نمایند.

کمپانی DETECTRONIC یکی از کمپانی های فعال در زمینه ارائه انواع فلومتر می باشد. یکی از راه کارهای این کمپانی جهت پایش دبی فاضلاب در خطوط انتقال فاضلاب، فلومترهای راداری غیر تماسی این کمپانی است. از مزایای این دبی سنج ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • - دوام و طول عمر بسیار بالا
  • - عدم ایجاد رسوب و خوردگی روی سطح سنسور
  • - اندازه گیری و محاسبات بسیار دقیق و صحیح دبی و ارتفاع سیال
  • - امکان اضافه نمودن سنسورهای اندازه گیری پارامترهای کیفی به دبی سنج